Yeastar GSM High Gain Antenna
4,214.75 KSh 4,215.00 KSh 4215.0 KES
Yeastar EX30 Module
60,691.25 KSh 60,691.00 KSh 60691.0 KES
Yeastar EX08 Expansion Card
7,417.50 KSh 7,418.00 KSh 7418.0 KES
Yeastar B2 Module
20,230.80 KSh 20,231.00 KSh 20231.0 KES
Yeastar 4G LTE Module
37,088.65 KSh 37,089.00 KSh 37089.0 KES
Yeastar WCDMA Module
26,974.40 KSh 26,974.00 KSh 26974.0 KES
Yeastar GSM Module
15,284.65 KSh 15,285.00 KSh 15285.0 KES
Yeastar D30 Module
24,726.15 KSh 24,726.00 KSh 24726.0 KES
Yeastar O2 Module
8,991.85 KSh 8,992.00 KSh 8992.0 KES
Yeastar S2 Module
8,991.85 KSh 8,992.00 KSh 8992.0 KES
Yeastar S0 Module
10,115.40 KSh 10,115.00 KSh 10115.0 KES